Hưởng ứng ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10) và Tháng hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam
01/10/2023 03:05
   
Hưởng ứng ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10) và Tháng hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam
Liên Hợp Quốc đã quyết định lấy ngày 01 tháng 10 hàng năm làm ngày kỷ niệm Quốc tế Người cao tuổi, viết tắt là IDOP (International Day of Older Persons). Đây là một ngày hành động quốc tế được lập ra với mục đích tuyên truyền, cổ động cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ những người cao tuổi.

Năm 2023, kỷ niệm lần thứ 33 Ngày Quốc tế NCT (1/10/1991 - 1/10/2023) (theo cách tính của Liên hợp Quốc). Ngày 14/12/1990, tại Đại hội đồng Liên hợp Quốc (theo Nghị quyết số 45/106) đã chỉ định ngày 1 tháng 10 hằng năm là Ngày Quốc tế NCT, bắt đầu từ ngày 1/1/1991), Việt Nam là một trong số các nước đã hưởng ứng ngay từ những ngày đầu. Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đã quan tâm đến Ngày Quốc tế NCT (1/10) hằng năm bằng những việc làm thiết thực; Chính phủ đã ban hành Quyết định số 544/QĐ-TTg, ngày 25/4/2015, lấy tháng 10 hằng năm là “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”.

Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội về Ngày Quốc tế NCT (1/10) và Tháng hành động vì NCT Việt Nam

1. Ngày Quốc tế NCT (1/10)

* Những chủ trương và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta từ những ngày đầu sau khi Liên hợp quốc ra thông báo về Ngày Quốc tế NCT (1/10):

Sau khi nhận được thông báo của Liên hợp quốc, ngày 1/10/1991, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước) Võ Chí Công đã ra lời kêu gọi đồng bào cả nước nhiệt liệt hưởng ứng quyết định của Đại hội đồng Liên hợp quốc đã ban hành Nghị quyết số 45/106, lấy ngày 1 tháng 10 hàng năm là Ngày Quốc tế NCT, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 1991; Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã ban hành Chỉ thị số 332 ngày 17/9/1992 về việc Việt Nam tổ chức Ngày Quốc tế NCT, chỉ rõ các ngành, các cấp, các cơ quan đoàn thể cần triển khai trong dịp Ngày Quốc tế NCT (1/10) hằng năm, trong đó xác định “Ngày Quốc tế NCT (1/10) cần được tổ chức tốt, có sự chỉ đạo của các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể Nhân dân, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng”.

Các Nghị quyết, Báo cáo Chính trị của Đảng (Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy BCH Trung ương Đảng; Báo cáo Chính trị Đại hội X của Đảng; Báo cáo Chính trị Đại hội XI của Đảng; Văn kiện Đại hội lần thứ XII, XIII của Đảng…) đều chỉ rõ cần quan tâm xây dựng chính sách, chương trình hành quốc gia, chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện cho NCT sống, tiếp tục phát huy, bồi dưỡng, giáo dục kinh nghiệm cho thế hệ trẻ… Hưởng ứng “Ngày Quốc tế NCT (1/10)”, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với NCT.

2. Tháng hành động vì NCT Việt Nam

Ngày 25/4/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 544/QĐ-TTg lấy tháng 10 hằng năm là “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”; Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam; Hội NCT Việt Nam thành lập Ban Chỉ đạo Tháng hành động để tham mưu, phối hợp, triển khai các nội dung hoạt động và luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, Hội NCT các cấp là nòng cốt trong hoạt động, là tổ chức xã hội, đại diện cho nguyện vọng, quyền lợi và lợi ích hợp pháp của NCT.

3. Chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam và Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam hưởng ứng “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2023

Trên cơ sở Quyết định số 544/QĐ-TTg, ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Tháng hành động vì NCT Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam phát động Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023 với Chủ đề: “Người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ” nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, xã hội và NCT về mục đích, ý nghĩa của Tháng hành động vì NCT Việt Nam; đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Năm 2023, Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam đã ban hành Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì NCT Việt Nam gửi tới các Bộ, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tổ chức thực hiện Kế hoạch Tháng hành động vì NCT Việt Năm 2023 với những nội dung thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm thường xuyên kiểm tra đôn đốc thực hiện, báo cáo kết kết quả về Trung ương Hội NCT Việt Nam - Cơ quan Thường trực Tháng hành động vì NCT Việt Nam.

Trà My

 Người đang truy cập: 61
 Tổng số truy cập: 2382278